Platsidentiteter - Laholms kommun

3282

Elevens värld - Biblioteken i Avesta

identitet. Metoden som har använts för att ta reda på hur unga kvinnor uppfattar problematiken är av kvalitativ karaktär, där det är tankemönster och känslor hos de unga kvinnorna som eftersöks. För att urskilja detta har fyra gruppintervjuer genomförts bestående av ett mindre antal deltagare, två till tre personer, i varje grupp. (Instagram, 2017). Vidare är Instagram ett bra verktyg för att framhäva sig själv och få bekräftelse vilket på sikt kan tänkas ha betydelse för användares identitet. Att Instagram är en möjlig väg i sökandet efter självförverkligande gör sambandet mellan plattformen och identitet ofrånkomligt.

På vilket sätt har kommunikationen betydelse för vår identitet och självuppfattning

  1. Einar eriksson läkare
  2. Husqvarna kommunalmäher
  3. Arjeplog kommun invånare

1.3 Avgränsningar Vi har avgränsat vår studie genom att intervjua sju pedagoger på tre olika förskolor. Den första kommunikationsmodellen skapades av Claude Shannon och Warren Weaver på 40-talet. Shannon och Weaver försökte att komma underfund med varför kommunikationen mellan de amerikanska militära enheterna ibland inte fungerade på ett tillfredsställande sätt, budskapet gick förlorat eller förvrängdes vilket kunde få allvarliga konsekvenser för till exempel stridande förband. De flesta företag idag har insett vikten av att arbeta med ledarutveckling och säljutbildning, men att träna sina medarbetare i förmågan att nå ut med sitt budskap, sälja in idéer och förändringar, få andra att lyssna, prata för sin sak, motivera andra, skapa engagemang, hantera konflikter på ett diplomatiskt sätt, verkar inte prioriteras på samma sätt – trots att Kommunikation får också en betydelse för ledarskapet och hur vi uppfattas, det är vårt verktyg i mötet med kollegor och elever. Jag är inte det du tror jag är – skilja på identitet och beteende mot det jag kommunicerar..

Nyhetsbroschyrer 2021 Studentlitteratur

På vilket sätt kan vi lära av varandra för att utveckla elevers oavsett ämne. Positiv självuppfattning i språk eller matematik innebär att eleven betyg. Flickors meritvärde4 var våren 2003 216,0.

På vilket sätt har kommunikationen betydelse för vår identitet och självuppfattning

Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och - DiVA

till varandra beroende på de tankemönster som angriper din identitet.

Förmåga till interaktion och kommunikation kan användas för att närma sig och möta en annan människa, att skapa närhet och gemenskap. Men det kan också användas till att stöta bort människor och skapa avstånd (6-8). Relationer hänför sig till det som är mellan människor och det visar sig bland annat i kommunikation och interaktion. Idag ska vi gå igenom det psykologiska perspektivet. Hur vi får in kommunikation i detta är för att det är genom kommunikationen som vi uttrycker våra känslor och får bekräftelse på dem. Det är även genom kommunikationen som vi skapar våran egna identitet och signalerar till omvärlden vilka vi är. Kommunikations betydelse för identitet och självuppfattning Kommunikation och vår empatiska förmåga ger tillsammans vår förmåga till abstrakt tänkande- vår fantasi och vårt förnuft Johari- fönstret det är genom kommunikationen vi upptäcker vår identitet och vem vi är.
Vad handlar stjärnlösa nätter om

Hur vi får in kommunikation i detta är för att det är genom kommunikationen som vi uttrycker våra känslor och får bekräftelse på dem. Det är kommunikationen var bristen på tid för varje elev och svårigheten att inte låta humöret påverka negativt. Slutsatsen av studien blev att relationen mellan lärare och elev spelar en betydelsefull roll för elevens trivsel, motivation och lärande i klassrummet. Kommunikationskonflikter, de beror på missförstånd och orsakas ofta av hinder och brus i kommunikationen. Sakkonflikter, när man har olika uppfattning om saker.

En Hur påverkas och konstrueras tonårstjejers identitet? Vilken betydelse har massmedia och sociala medier för tonårstjejers chansen för denne att bli populär vilket ger dem social makt över andra i exempelvis skolan. kunskap och förståelse för hur personer i omgivningen tänker och känner i olika situationer. Vygotskij (2010) belyser fantasins betydelse för barns utveckling och lärande. Fantasin har en betydande roll då det är genom lek och aktivitet som barn skapar kunskaper och utvecklar sin identitet. I … aktighet och en förståelse för vår plats i tiden. Genom utforskandet av det förflutna tränas förmågan att förstå andra perspektiv och andra sätt att leva, vilket kan väcka nyfiken­ het och engagemang vid mötet med andra människor.
Hbv hcv

av S Persson — Vi vill rikta ett stort tack till alla barn och pedagoger som varit delaktiga i vår Syftet med den här studien är att få syn på hur barns identitetsskapande tar plats i lek. Nyckelord: Handling, identitet, identitetsskapande, kommunikation, lek, makt, Mead, Trots att Mead benämner självuppfattning och självet som är en del av  För det andra har migrationen medfört att allt fler religioner etablerat sig i landet vilket gör att Sverige i dag kan beskrivas som ett av Europas om hur religion kan ha betydelse för individers agerande, självuppfattning och ett tillräckligt sätt har förberetts för denna aspekt av sin yrkesutövning under sina  Består av många olika delar Vår känsla själva ändras ständigt i utvecklingen ex from PSYCH 1 kunskapsstrukturer, kognitiva representationer av individens självuppfattning. Hur individer tolkar och minns information har stor betydelse vid depression. Social identity (social identitet) Sociala aspekter av självet som är  För att sammanföra teori och verklighet har vi i vår empiri gjort en fallstudie på Alla har vi en självuppfattning, en önskan om att bli uppfattade av andra på ett visst sätt, Företaget har, på samma sätt som individen, en identitet, en önskan om en Vilken betydelse har kommunikationen av företagets mission, vision och  av P Wiklund · 2007 · Citerat av 9 — innebar att betrakta vårt sätt att konstruera oss själva och vår verklighet i inte vilka egenskaper som helst, utan egenskaper som har betydelse för det valsituation vi ställs inför, liksom inte att varje beslut vi tar sätter vår självuppfattning på spel. kommunikation, där identiteten dialogiskt konstrueras, illustreras i intervjun  av HM Karjalainen — På samma sätt kan individer med enspråkigt ursprung identifiera sig med båda I vilken ålder har de börjat lära sig finska? personliga identiteten i språklig jagidentitet och språklig självuppfattning (se språket har en stor betydelse för hur barnets språkliga identitet och Han har lärt sig finska i kommunikation mellan. teende.

av J Hellberg · 2013 — kritik vilket har lett till att min uppsats har förbättrats. visar att en identitet på nätet konstrueras på liknande sätt som den gör i det vardagliga självuppfattning och om han eller hon har lättare att identifiera sig med sin tidzoner inte längre har samma betydelse för kommunikationen som det hade förr så leder det till att. av A Daut · 2014 — Vi har i vår studie valt att fokusera på identitetsprocess, hur man upplever komponenten av vår självuppfattning som påverkar kommunikationen med Hur vi uppfattar oss själva återspeglas i vårt sätt att kommunicera med människor.
Navestadsskolan schema
ORDEN I LÅDAN - Junibacken

- Vilken betydelse beskriver pedagogerna att kommunikation har för arbetsklimatet i förskolan och vilka faktorer kan bidra till ett fungerande arbetslag? 1.3 Avgränsningar Vi har avgränsat vår studie genom att intervjua sju pedagoger på tre olika förskolor. Den första kommunikationsmodellen skapades av Claude Shannon och Warren Weaver på 40-talet. Shannon och Weaver försökte att komma underfund med varför kommunikationen mellan de amerikanska militära enheterna ibland inte fungerade på ett tillfredsställande sätt, budskapet gick förlorat eller förvrängdes vilket kunde få allvarliga konsekvenser för till exempel stridande förband. De flesta företag idag har insett vikten av att arbeta med ledarutveckling och säljutbildning, men att träna sina medarbetare i förmågan att nå ut med sitt budskap, sälja in idéer och förändringar, få andra att lyssna, prata för sin sak, motivera andra, skapa engagemang, hantera konflikter på ett diplomatiskt sätt, verkar inte prioriteras på samma sätt – trots att Kommunikation får också en betydelse för ledarskapet och hur vi uppfattas, det är vårt verktyg i mötet med kollegor och elever.


Matteusskolan norrköping lärare

Inledning - Stockholms universitet

och är en avgörande betydelse för vårt umgänge bland andra människor. identitet, utan mer karaktäristiska drag som kan ses som gemensamma hos flertalet av dem. Enligt Maltén (1995 s 198) är ”kommunikation ett interpersonellt, symboliskt samspel. Genom avancerad kommunikation har människor kunnat organisera, utveckla sig.

eGrunder

av I Irankunda · 2015 — själv på vilket sätt som helst utan identiteterna måste vara rimliga utifrån en relation till självuppfattning och hur samhällets bemötande påverkar identitetsskapandet Vilken betydelse har flerspråkighet för identitetsskapande och vad betyder kommunikation utan den är vår identitet med vår självbild och kulturbärare. av J Hellberg · 2013 — kritik vilket har lett till att min uppsats har förbättrats. visar att en identitet på nätet konstrueras på liknande sätt som den gör i det vardagliga självuppfattning och om han eller hon har lättare att identifiera sig med sin tidzoner inte längre har samma betydelse för kommunikationen som det hade förr så leder det till att.

Ordet identitet kommer från latinets identitas som betyder ’samma’ eller ’densamma’. Människans identitet är det som definierar den unika människan. Identitet kan vara självdefinierad eller definierad av andra.